Biogazownie – plusy i minusy

Biogazownia – instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Biogazownie dzielą się na trzy główne grupy w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana:
biogazownia na składowisku odpadów
biogazownia przy oczyszczalni ścieków
biogazownia rolnicza
Typowa instalacja składa się zazwyczaj:
układu podawania biomasy,
komory fermentacyjnej,
zbiornika magazynowego dla przefermentowanego substratu,
zbiornika biogazu,
agregatu prądotwórczego (gdy produkowana jest tylko energia elektryczna) lub agregatu kogeneracyjnego (gdy występuje kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej).

Tyle definicja wg wikipedii.

W świetle projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych, które mają przyczynić się m.in. do efektywniejszego wykorzystania OZE i większego wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych temat biogazowni znów powraca na plan pierwszy. To one mają stać się przeciwwagą dla dominujących do tej pory elektrowni wiatrowych.
Rozwój biogazowni ma zapewnić lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów oraz produktów ubocznych produkcji rolnej, a ponadto przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców dzięki dodatkowej redukcji odoru, pochodzącego m.in. ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

Ogólnie biorąc, biogazownie są cenne dla ekologii, gdyż utylizują kłopotliwe odpady bez żadnych szkodliwych dodatków, produkują energię w oparciu wyłącznie o procesy biochemiczne.

Jedynym mankamentem, który wywołuje negatywne odczucia jest odór, który towarzyszy procesowi fermentacji. Produktem ubocznym jest równie śmierdzący poferment, wykorzystywany jako nawóz.

Dlatego największym wyzwaniem dla rozwoju biogazownictwa wydaje się opracowanie technologii minimalizujących powstający odór.

W Polsce aktualnie funkcjonuje wg rejestru wytwórców biogazu rolniczego na dzień 5 stycznia 2018 96 biogazowni.
Biogazownie na składowiskach odpadów to odmienny nieco temat. Instalacje biogazu składowiskowego jako jedyne z całej rodziny OZE wypełniają misję ochrony środowiska i powinny być promowane jako źródła ograniczające emisję. Utylizacja jednej tony metanu z biogazu składowiskowego ogranicza emisję dwutlenku węgla o 18 ton.
– Instalacje te gwarantowały skuteczną ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Dlatego każda droga ograniczająca emisję groźnego biogazu składowiskowego (metan) powinna być skutecznie dofinansowana i wspierana ustawowo. Bez odpowiedniego wsparcia państwa branża nie jest w stanie wypełnić swojej misji środowiskowej – tłumaczy Dariusz Bojsza, prezes stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności.

Póki co rząd odłożył kwestię pomocy publicznej dla biogazowni i ma nie rozstrzygać jej w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE.

Źródło: wikipedia, gramwzielone.pl, energetyka.wnp.pl, odnawialne-firmy.pl

2018-03-09T16:20:28+00:00 Marzec 9th, 2018|recykling|0 Comments

Leave A Comment